WZROST PRODUKCJI BUDOWLANEJ W CZERWCU 2005

Według wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu br. większa o 29,9% niż przed rokiem (wobec spadku w czerwcu ub. roku o 14,4%) i wyższa o 22,2% w porównaniu z majem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 24,4% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 4,5% większym w porównaniu z majem br.
Wzrost poziomu produkcji, w porównaniu z majem br. wystąpił w jednostkach zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną – o 24,1%, wykonywaniem instalacji budowlanych – o 10,7% i robót budowlanych wykończeniowych – o19,2%. W podmiotach przygotowujących teren pod budowę produkcja zmniejszyła się o 8,3%.
W stosunku do czerwca ubiegłego roku wyższy poziom zrealizowanych robót odnotowano w przedsiębiorstwach przygotowujących teren pod budowę – o 33,1%, w zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną – o 35,0% i wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych – o 51,4%. W jednostkach wykonujących instalacje budowlane roboty zmniejszyły się o 5,8%.
Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-czerwiec br. był o 8,5% wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2005 r. były o 0,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z czerwcem ub. roku wzrosły natomiast o 2,5%.

Produkcja sprzedana przemysłu, według wstępnych danych, po wyeliminowaniu wpływu zmian cen (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w czerwcu br. o 6,8% wyższa niż przed rokiem i o 8,8% większa w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 3,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,5% większym w porównaniu z majem br.
W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano w 18 (spośród 29) działach przemysłu.
W okresie styczeń–czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w czerwcu 2005 r. o 0,3% wyższe niż w poprzednim miesiącu oraz o 0,1% wyższe niż przed rokiem.Źródło: www.stat.gov.pl

Dynamika produkcji budowlano-montażowej: listopad 2005
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie br. wyższa o 5,9% niż przed rokiem i niższa o 17,9% w porównaniu z październikiem br.
(2005-12-23)
Dynamika produkcji budowlano – montażowej w październiku 2005 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w październiku br. wyższa o 6,8% niż przed rokiem i o 4,3% w porównaniu z wrześniem br.
(2005-11-21)
Produkcja budowlano-montażowa: sierpień 2005
Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, a zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. większa o 6,5% niż przed rokiem i wyższa o 2,1% w porównaniu z lipcem br.
(2005-9-20)