ten 10

ATLAS TEN-10


Szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza (5-30 mm)
do napraw podłoży z betonu lub żelbetu
do wykonywania silnie obciążonych wylewek
szybki przyrost wytrzymałości, ograniczony skurcz
wchodzenie na wylewkę już po 3 godzinach
silnie przylega do sufitów

 
Aleksandra Kapitułka
Sebastian Czernik
Sebastian Czernik
Sebastian Czernik
Piotr Idzikowski
Sebastian Czernik
Piotr Idzikowski
Piotr Idzikowski
Sebastian Czernik
Sebastian Czernik
Piotr Idzikowski
Piotr Idzikowski
Piotr Idzikowski
Piotr Idzikowski
Piotr Idzikowski
Piotr Idzikowski
Sebastian Czernik
Sebastian Czernik
Sebastian Czernik
Piotr Idzikowski
Piotr Idzikowski
Piotr Idzikowski
Piotr Idzikowski
Piotr Idzikowski
Sebastian Czernik
PRZEZNACZENIE

Przeznaczony jest do napraw elementów betonowych i żelbetowych koryguje zarówno lokalne nierówności, jak i całe powierzchnie balkonów, tarasów, słupów, podciągów, schodów, ramp itp.
Służy do wypełniania ubytków oraz pęknięć w podłożach mineralnych - tynkach, wylewkach itp.
Tworzy warstwę posadzkową o bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie – znajduje zastosowanie na rampach i podjazdach przeładunkowych, w halach magazynowych i produkcyjnych.
Pozwala wchodzić na naprawioną powierzchnię już po 3 h – umożliwia szybkie przeprowadzenie prac w ciągach komunikacyjnych, w korytarzach, na podjazdach, rampach itp.
Umożliwia wyprofilowanie i odtworzenie pierwotnego kształtu oraz formy naprawianego elementu - np. krawędzi płyty balkonowej lub tarasu, krawężników, stopni i spoczników schodowych.

  • Rodzaj naprawianych elementów – betonowe i żelbetowe, tynki i wylewki cementowe.
  • Rodzaj warstwy wykończeniowej – może stanowić podkład pod płytki, parkiet, panele; może stanowić również warstwę ostateczną.
WŁAŚCIWOŚCI


Charakteryzuje się szybkim przyrostem wytrzymałości początkowej – już po 24 h zaprawa uzyskuje wytrzymałość na ściskanie rzędu min 20,0 N/mm2, a na zginanie min 3,5 N/mm2..
Przyklejanie płytek możliwe już po 24 godzinach.
W trakcie nakładania doskonale przylega do powierzchni sufitów i spodów płyt balkonowych - dzięki międzycząsteczkowym siłom spoistości, działającym gdy jest w stanie półpłynnym.
Pozwala na kształtowanie spadku – dzięki odpowiednio dobranej, gęstej konsystencji roboczej pozwala uzyskać spadki na powierzchniach obciążonych wodą.

Naprawianie podłoża

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy naprawczej, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Powierzchnia podłoża powinna być szorstka i porowata. Istniejące rysy i spękania należy mechanicznie poszerzyć do min 5 mm szerokości. Gładkie podłoża należy zgroszkować w celu uzyskania chropowatej powierzchni. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże należy każdorazowo zwilżyć wodą i nanieść na nie warstwę kontaktową, uzyskaną przez rozrobienie: 10 kg ATLAS TEN-10 + 1,8 litra wody + 0,9 litra EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS. Taka ilość wystarcza na pokrycie ok. 10 m2.
Dylatacje
W przypadku wykonywania posadzki lub podkładu podłogowego, ściany i inne elementy występujące w polu wykonywanych prac powinny być oddzielone (zdylatowane) od wylewki, np. PROFILAMI DYLATACYJNYMI ATLAS lub cienkimi paskami ze styropianu. Należy dodatkowo zaznaczyć na ścianach miejsca przebiegu istniejących w podłożu dylatacji, aby przenieść je później na warstwę podkładu.
Przygotowanie masy
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Masa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu 40 minut.
Nakładanie warstwy kontaktowej
Warstwę kontaktową należy nanieść na przygotowane i zwilżone wodą podłoże. Masa powinna być sporządzona wg proporcji podanych w Danych Technicznych. Ma ona konsystencję płynną i można nanosić ją pędzlem. Należy ją silnie wcierać w podłoże. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed nałożeniem głównej warstwy naprawczej wymagane jest powtórne jej wykonanie.
Nakładanie masy
Na wilgotnej jeszcze warstwie kontaktowej, należy wykonać właściwą warstwę zaprawy ATLAS TEN-10, używając do tego celu pacy stalowej i dbając o dokładne wypełnienie (na wcisk) istniejących rys i spękań. Kolejne partie zaprawy należy łączyć ze sobą przed rozpoczęciem wiązania materiału. W zależności od panujących warunków cieplno-wilgotnościowych zaprawa zaczyna wiązać już po ok. 1 godz. W tym czasie wstępnie związaną powierzchnię można w zależności od wymagań wygładzić lub zatrzeć. W przypadku zastosowania ATLASA TEN-10 do wykonywania posadzek lub podkładów podłogowych, prace należy prowadzić zgodnie z technologią robót podłogowych, pamiętając o szybszym czasie wiązania stosowanej zaprawy i wykonaniu odpowiednich dylatacji. Użytkowanie posadzki – wchodzenie na nią można rozpocząć już po ok. 3 godzinach od wykonania.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się około 20 kg suchej masy na 1m2 i na każdy 1 cm grubości.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

  • Proporcje dodawanej wody należy dobrać doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych posadzki lub podkładu.
  • Wykonywaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby należy ją zwilżać wodą lub przykrywać folią).
  • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
  • Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
  • Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.
OPAKOWANIA


Worki papierowe 25 kg.
Paleta 1050 kg w workach 25 kg.

DANE TECHNICZNE

ATLAS TEN-10 produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,5 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,85 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 2,0 kg/dm3
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka
0,12÷0,15 l / 1 kg
3,0÷3,75 l / 25 kg
Proporcje warstwy kontaktowej
1 kg suchej masy + 0.18 litra wody + 0,09 litra Emulsji Elastycznej ATLAS
Min/max. grubość zaprawy
5 mm / 30 mm
Maksymalna średnica kruszywa
3,0 mm
Przyczepność do betonu
min. 0,5 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy
oraz podłoża i otoczenia
od +5 °C do +30 °C
Czas gotowości do pracy
ok. 40 minut
Użytkowanie wylewki - wchodzenie
po ok. 3 godzinach
Przyklejanie płytek
po ok. 24 godzinach

WYMAGANIA TECHNICZNE


Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-4411/2011. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 034 z dnia 11.10.2004. Ponadto wyrób spełnia wymagania PN-EN 13813. Deklaracja Zgodności WE nr 034.

CE 04
PN-EN 13813
CT-C40-F7-AR6
Podkład podłogowy na bazie cementu CT
Reakcja na ogień
A1fl
Wydzielanie substancji korozyjnych
CT
Przepuszczalność wody
NPD
Przepuszczalność pary wodnej
NPD
Wytrzymałość na ściskanie
C40 (≥ 40,0 N/mm2)
Wytrzymałość na zginanie
F7 (≥ 7,0 N /mm2)
Odporność na ścieranie
AR6
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Odporność chemiczna
NPD

Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH i Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
Data aktualizacji: 2011-06-01Mam zamiar położyć płytki ceramiczne na tarasie. Taras ma powierzchnię 20 m2 i nie jest zadaszony. Posadzkę tarasu stanowi płyta betonowa o grubości 12 cm wylana jest na folii izolacyjnej. Pod tarasem nie znajduje się żadne pomieszczenie, wykonany on jest na fundamencie i znajduje się na wysokości 80 cm od gruntu. Proszę o poradzenie czy powierzchnię płyty betonowej należy dodatkowo uszczelnić oraz jakiego użyć kleju do przyklejania płytek i masy do ich fugowania.
(2009-6-30)
Po zimie mój taras wygląda strasznie. Płytki odpadają i boję się, że będzie przeciakał. Jakich napraw muszę dokonać i jakie technologie zastosować?
(2009-6-30)
Co zrobić z popękanymi i powyłupywanymi schodkami z ogrodu na taras? Schody są wykonane z zaprawy cementowej. Chodziłoby mi o najprostsze i bez większych nakładów uzupełnienie, wyrównanie powierzchni i ewentualnie położenie płytek gresowych.
(2009-6-30)
W jaki sposób dokonać najszybciej i najłatwiej napraw elementów betonowych i żelbetowych w strefach komunikacyjnych tj. rampy, schody itp.
(2007-9-26)
Muszę wykonać naprawę zniszczonej posadzki w hali oraz wykonać wylewkę pod lekką maszynę produkcyjną. Jakich materiałów mogę użyć?
(2007-8-29)
Jak należy prawidłowo naprawić stary balkon z uszkodzoną częścią płyty - wykruszony narożnik i częściowo krawędzie płyty balkonowej oraz widoczne są elementy zbrojenia.
(2007-6-12)
Potrzebuję naprawić uszkodzony beton na podjeździe przed domem. Był tam wykuty rowek i poprowadzony kabel do futrki. Niestety po zalaniu zwykłą wylewką betonową, wszystko praktycznie po zimie odpadło. Szczelina, a raczej rowek ma długość około 4m, szerokość od 5 do 9cm, głębokość około 3-4cm. Jakie materiały z Waszej oferty mógłbym zastosować?
(2006-10-12)
2011-06-01_ten10.pdf 034_ATLAS_TEN-10.pdf
File Attachment Icon
PZH_radiacyjne_ten-10.pdf
File Attachment Icon
ITB-ten_2011.pdf
File Attachment Icon
034 KR PT 25.05.2011.jpg
File Attachment Icon
ten_10_prosty200.jpg
File Attachment Icon
034 WE PT 30.10.2012.jpg