zaprawa_tynkarska

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS


Tradycyjny tynk cementowy kat. III

tynkowanie ręczne lub maszynowe
wysoka plastyczność
wysoka wytrzymałość CS II
grubość warstwy 6-30 mm
tynkowanie ścian i sufitów

PRZEZNACZENIE

Tworzy tynk dwuwarstwowy kat 0-III – tynk składa się z dwóch warstw: „obrzutki wstępnej” i „narzutu wierzchniego” (dodatkowo można wykonać na nim warstwę szpachlową z białej, cementowej masy szpachlowej ATLAS REKORD).
Przystosowana jest do tynkowania ręcznego lub maszynowego – zaprawa oferowana jest w dwóch wersjach: do tynkowania ręcznego bądź maszynowego (opakowania oznaczone dodatkowo literą M).

  • Rodzaje tynkowanych podłoży – sufity i ściany z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych; powierzchnie z betonu, gazobetonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego, a także na odpowiednio przygotowane podłoża gipsowe.
WŁAŚCIWOŚCI

Wysoka wytrzymałość: kategoria CS II (1,5 ÷ 5,0 N/mm2).
Do zaprawy można dodawać tzw. środki przeciwmrozowe, pozwalające na prowadzenie prac w obniżonych temperaturach, tj. poniżej +5°C - nowy zakres temperatur stosowania zaprawy, sposób jej przygotowania (zwłaszcza korektę ilości dodawanej wody), zasady prowadzenia prac i warunki wiązania zaprawy, należy przyjąć zgodnie ze wskazaniami producenta dodatku. Ilość dodawanego środka przeciwmrozowego zależy od zawartości cementu w zaprawie - stosunek cement:wypełniacze w ZAPRAWIE TYNKARSKIEJ ATLAS wynosi 1:4 Uwaga. Producent zaprawy nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania i jakość zastosowanych dodatków przeciwmrozowych.
Tynkowanie

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek środków antyadhezyjnych i farb. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, zaś elementy luźne lub osypliwe usunąć szczotką stalową. Podłoża gipsowe należy przed tynkowaniem zarysować ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej. Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych należy zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji ATLAS UNI-GRUNT.
Przygotowanie zaprawy
Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem (lub w betoniarce), aż do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. Rozrobioną zaprawę należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.
Narzucanie tynku
Tynk należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie „obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać „narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca się równomiernie kielnią (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące.
Zacieranie tynku
Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać lub zatrzeć na ostro. Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową.
Pielęgnacja
W czasie wysychania należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą.
Malowanie
Otynkowane podłoża można malować dowolnymi farbami elewacyjnymi (np. ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, FASTEL, FASTEL NOVA, ATLAS CERTON i ATLAS ARKOL E). Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbą silikatową ATLAS ARKOL S można rozpocząć po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 godzin.

ZUŻYCIE

Z jednego opakowania 25 kg możemy wykonać ok. 1,3-1,4 m2 tynku grubości 10 mm.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg i 30 kg (do tynkowania maszynowego)
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg, 1080 w workach 30 kg
DANE TECHNICZNE

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,6 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,8 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,8 kg/dm3
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka
0,13-0,16 l / 1 kg
3,25-4,0 l / 25 kg
Min. / max grubość tynku
6 mm / 30 mm
Temperatura przygotowania zaprawy
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od + 5 °C do + 30 °C
Czas dojrzewania
ok. 5 minut
Czas gotowości do pracy
ok. 4 godziny

WYMAGANIA TECHNICZNE
Z
APRAWA TYNKARSKA ATLAS spełnia wymagania PN-EN 998-1. Deklaracja Zgodności WE nr 006-1.


PN-EN 998-1
Wytwarzana w zakładzie, zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, ogólnego przeznaczenia (GP), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Reakcja na ogień: klasa A1
Przyczepność: 0,5 N/mm2 - FP:B
Wytrzymałość na ściskanie: Kategoria CS II (1,5 ÷ 5,0 N/mm2)
Absorpcja wody - kategoria W1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): 0,93 W/mK
Gęstość brutto w stanie suchym: ≤1800 kg/m3
Trwałość. Ubytek masy po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≤ 3%
Trwałość. Kategoria wytrzymałości na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania: CS II

Wyrób posiada Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
Data aktualizacji: 2009.11.17
zaprawa tynkarska.pdf zaprawa tynkarska.pdf 006_Zaprawa_Tynkarska ATLAS_ZT.pdf
File Attachment Icon
PZH_radiacyjne_Zaprawa tynkarska.pdf
File Attachment Icon
zapr_tynkarska_prosty200.jpg
File Attachment Icon
006-1 WE BY 30.07.2012.pdf
File Attachment Icon
006-1 WE SU 30.07.2012.pdf
File Attachment Icon
006-1 WE DG 30.07.2012.pdf
File Attachment Icon
006-2 WE ZG 31.07.2012.pdf
File Attachment Icon
006-2 WE BY 31.07.2012.pdf
File Attachment Icon
006-1 WE ZG 30.07.2012.pdf
File Attachment Icon
ATT8ZATO.pdf
File Attachment Icon
006-1 WE PT 30.07.2012.jpg