WIELKOŚĆ DZIAŁKI BUDOWLANEJ

Czy prawdą jest, iż od 1 maja 2004, działka budowlana na której zamierzamy wybudować domek jednorodzinny, powinna mieć powierzchnię 1000, czy tez 1500 metrów kwadratowych, czy jest to plotka i działka może być mniejsza?


W prawie powszechnym brak jest informacji na temat tego, jakiej wielkości powinna być działka budowlana.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iż przez działkę budowlaną należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Przepisy odrębne nie wskazują, jakiej wielkości powinna być działka budowlana pod zabudowę domu jednorodzinnego, natomiast wskazują, między innymi, jakie odległości powinny być zachowane pomiędzy budynkiem a granicą działki, co w pewien sposób wskazuje także na jej niezbędną wielkość (w zależności od rozmiarów budynku). Kwestię parametrów działki budowlanej mogą też regulować przepisy prawa miejscowego, wydawane przez organy samorządu terytorialnego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania. Mogą one określać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego np. minimalną powierzchnię działki oraz dopuszczalną intensywność zabudowy.
Natomiast w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej nie wprowadzono przepisów, które zabraniałyby zabudowy na działkach o powierzchni mniejszej niż 1000 lub 1500 m2.

Mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.