ŁAZIENKA Z POMIESZCZENIA KUCHENNEGO

Czy wygospodarowanie z pomieszczenia kuchennego malej łazienki w budynku wielorodzinnym też wymaga zmiany sposobu użytkowania?

Na wstępie stwierdzić można, że wygospodarowanie łazienki z pomieszczenia kuchennego należałoby zakwalifikować jako wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych. Jeśli planowany remont nie obejmuje zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych lub nawet obejmuje zmianę lub wymianę elementów konstrukcyjnych w ramach remontu przeprowadzanego w lokalach mieszkalnych, to do jego przeprowadzenia nie będzie wymagane pozwolenie na budowę. Wykonanie takich robót będzie w takim przypadku podlegać jedynie zgłoszeniu w trybie art. 30 prawa budowlanego.
Pojęcia braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nie należy jednak utożsamiać z brakiem obowiązku uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego już obiektu budowlanego. Takie pozwolenie może być czasem konieczne także w przypadku, gdy inwestor z uwagi na zakres wykonywanych robót budowlanych nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
Wobec powyższego należałoby ustalić, co mieści się w zakresie pojęcia zmiany sposobu użytkowania. Wprost mówi o tym art. 71 prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r., który stanowi, iż zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga pozwolenia właściwego organu, przy czym przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
1) przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne;
2) podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.
Należy przy tym zauważyć, iż art. 71 ust. 2 nie wymienia enumeratywnie wszystkich przypadków, które ustawodawca traktuje jako zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Używa bowiem określenia "w szczególności", co oznacza, że wymienione w tym przepisie rodzaje "przeróbek" lub zmieniające określone warunki rodzaje działalności zostały wymienione jedynie przykładowo. W każdym zatem przypadku należy dokonać szczegółowej oceny, czy zamierzony nowy sposób użytkowania obiektu ze względu na interes użytkowników tego obiektu oraz ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich w rozumieniu art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego będzie wymagał uzyskania pozwolenia właściwego organu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1).

W praktyce obowiązek uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania dotyczy przede wszystkich sytuacji, gdy np. lokal mieszkalny zamieniany jest na lokal użytkowy, np. sklep czy warsztat. Może to też dotyczyć sytuacji odwrotnej, np. gdy budynek gospodarczy przerabiany jest na mieszkalny.
W związku z powyższym przeróbka kuchni w budynku wielorodzinnym (należącej również do pomieszczeń z przeznaczeniem na pobyt ludzi) polegająca na wyodrębnieniu z niej łazienki nie powinna być uznana za zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, bowiem lokal nadal pozostaje lokalem mieszkalnym.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLASWszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.