OGRODZENIE POSESJI

Jakie warunki musi spełniać ogrodzenie posesji od strony drogi (tj. odległość od drogi) i czy trzeba zgłaszać remont takiego ogrodzenia lub uzyskiwać na ten remont pozwolenie?

Nie ma specjalnych wymogów odnośnie odległości budowanego ogrodzenia od strony drogi. Ogrodzenie takie powinno być natomiast wzniesione w granicach istniejącej działki budowlanej, przy czym także zewnętrzna część ogrodzenia winna mieścić się w granicach działki.
Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę, podlega natomiast zgłoszeniu właściwemu organowi, choć dotyczy to tylko budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m (art. 29 ust. 1 pkt 23 w zw. z art. 30 ust.1 pkt 3 prawa budowlanego).
Jeśli chodzi o remont istniejącego ogrodzenia, to zasadniczo nie będzie on podlegał zgłoszeniu. Jednak jeśli w zakres wykonywanych prac będzie wchodziła odbudowa lub rozbudowa ogrodzenia, to uznać należy, iż wykonanie tego typu robót budowlanych będzie podlegało zgłoszeniu właściwemu organowi w trybie w/w art. 30 prawa budowlanego. Wynika to z definicji pojęcia „budowa” znajdującej się w ustawie prawo budowlane. Mówi ona, iż przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego.

mgr Anna Łochowska

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.