ROZBUDOWA PO GRANICY

Czy na działce będącą współwłasnością ,za zgodą współwłaścicieli, po granicy działki można prowadzić rozbudowę?

Jeśli nieruchomość jest współwłasnością w częściach ułamkowych, to rozbudowa na terenie nieruchomości, będąca tzw. czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli (art. 199 k.c.). Nieruchomość taka nie ma „wewnętrznych” granic, a więc rozbudowa w obrębie nieruchomości, po uzyskaniu w/w zgody, może być prowadzona, pod warunkiem uzyskania odpowiednich pozwoleń, opinii i uzgodnień od organów nadzoru budowlanego, wymaganych przez prawo budowlane.

Przepisy szczególne mówią o konieczności zachowania pewnej odległości budynków od granicy nieruchomości.
Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.).
§ 12 tego rozporządzenia wskazuje, że:
- odległości zabudowy od granicy działki budowlanej powinny wynosić co najmniej:
1) przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku:

  a) z otworami okiennymi lub drzwiowymi - 4 m,
  b) bez otworów okiennych lub drzwiowych - 3 m,
2) przy nierównoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku - 4 m do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego w ścianach zwróconych w stronę tej granicy oraz 3 m do najbliższego narożnika, ryzalitu lub wykuszu budynku.

- Odległość, mierzona w poziomie, od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego na dachu lub w połaci dachowej do granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 4 m.

- Budynek może być usytuowany ścianą zewnętrzną bez otworów bezpośrednio przy granicy działki budowlanej,(z pewnymi zastrzeżeniami), jeżeli:
1) wynika to z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź
2) na sąsiedniej działce istnieje już budynek ze ścianą usytuowaną bezpośrednio przy tej granicy, a wznoszony budynek będzie:
  a) przylegał do istniejącego całą długością swojej ściany,
  b) miał w pasie o szerokości 3 m, przyległym do granicy działki, wysokość i wymiar równoległy do tej granicy, nie większe niż w budynku istniejącym na sąsiedniej działce.
- Dopuszcza się sytuowanie budynku (z pewnymi zastrzeżeniami), w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki budowlanej, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, jeżeli:
1) wynika to z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź
2) ściana zewnętrzna bez otworów budynku wznoszonego będzie usytuowana w odległości nie mniejszej od granicy z sąsiednią działką niż najbardziej do granicy zbliżony punkt ściany zewnętrznej budynku istniejącego, znajdującej się w odległości mniejszej niż 3 m, a wznoszony budynek będzie:
  a) usytuowany w prostopadłym do granicy pasie terenu, o szerokości wyznaczonej przez część budynku istniejącego, położoną w odległości do 3 m od granicy,
b) miał wysokość nie większą niż ma budynek istniejący w odległości do 3 m od granicy.
  - Odległości w/w nie odnoszą się do znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu podziemnych części budynków lub innych budowli podziemnych spełniających funkcję budynków.

  Rozporządzenie to nie przewiduje możliwości udzielenia przez właścicieli gruntów sąsiednich zgody na budowę (lub też rozbudowę) w mniejszej odległości od granicy nieruchomości, niż jest to wskazane w rozporządzeniu. Tym bardziej nie przewiduje się możliwości rozbudowy budynku, który w ten sposób przekroczyłby granice nieruchomości.

  mgr Anna Łochowska
  Grupa ATLAS
  Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.