ANTENA W SPÓŁDZIELNI

W bloku, w którym mieszkam pojawiła się ostatnio kartka, że Spółdzielnia zabrania umieszczania anten na dachu i elewacji budynku. Ma chodzić jakiś inspektor budowlany i wobec posiadaczy anten mają zostać wyciągnięte konsekwencje. Powołują się przy tym na Prawo Budowlane. Czy to jest zgodne z prawem?

Zgodnie z ustawą prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku instalacja urządzeń ( w tym anten) na obiektach budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia właściwemu organowi. Zatem pod tym względem umieszczenie anten na dachu i elewacji budynku jest zgodne z prawem.

Należy jednak zauważyć, iż to spółdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem budynku i ma prawo decydować o jego zewnętrznym wyglądzie. Osoby posiadające własnościowe (lub lokatorskie) spółdzielcze prawo do lokalu są zazwyczaj członkami spółdzielni i ich prawa i obowiązki są określone w statucie spółdzielni. Można zatem założyć, że statut Pana/Pani spółdzielni reguluje kwestię możliwości montażu anten na dachu lub zewnętrznej elewacji budynku przez członków spółdzielni. Jeśli kwestia ta nie jest w statucie uregulowana, należałoby przed ewentualnym montażem zwrócić się do organów spółdzielni o wyrażenie zgody na instalację.

Należy także dodać, iż zgodnie z art. 66 prawa budowlanego, w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia, właściwy organ może nakazać, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania obowiązku.

mgr Anna Łochowska


Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.