ZAMIESZKANIE W NOWYM BUDYNKU

Proszę o informację, kiedy mogę zamieszkać i zameldować się w nowo wybudowanym budynku?

Kwestię rozpoczęcia użytkowania nowo wybudowanego obiektu budowlanego reguluje ustawa z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Art. 54. tej ustawy stanowi, iż do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji, przy czym zawiadomienia dokonuje się co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. W momencie złożenia zawiadomienia obiekt powinien być w takim stanie, by mógł zostać przeprowadzony jego odbiór i by można było przekazać go do normalnej eksploatacji i użytkowania.

Od powyższej sytuacji ustawa przewiduje wyjątki, które określone są w art. 54 § 3 oraz art. 55:
- art. 54 § 3 stanowi o przypadkach, kiedy do użytkowania można przystąpić dopiero po przeprowadzeniu przez właściwy organ
obowiązkowej kontroli (dotyczy to obiektów zaliczonych do poszczególnych kategorii obiektów budowlanych – są one wymienione w
rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których
można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli.
- art. 55 mówi o przypadkach, kiedy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Jest tak w
przypadkach, kiedy właściwy organ:
1. nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub
2. stwierdził, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków
określonych w pozwoleniu na budowę, lub
3. wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub o zatwierdzeniu
projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.
4. wydał decyzję nakładającą obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych
robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania.
5. uzyskanie pozwolenia jest wymagane także jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Dokumenty jakich przedstawienie jest wymagane do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie określone są w art. 57 prawa budowlanego.

Jeśli chodzi o zameldowanie w nowo wybudowanym budynku, to zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych obowiązek meldunkowy powstaje, gdy osoba przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 3 doby. Zatem użytkownik obiektu budowlanego może zameldować się w zasadzie zaraz po przystąpieniu do użytkowania obiektu.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS


Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.