ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Posiadam lokal "handlowo-usługowy", w którym był sklep. Czy urządzenie w nim baru gastronomicznego wymaga pozwolenia ?

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (w tym także podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkości lub układ obciążeń) wymaga pozwolenia właściwego organu. ( art. 71 ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.)

Do Wydziału Architektury i Urbanistyki właściwego miasta należy złożyć wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
oraz załączyć:

 • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ustalającą zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
 • rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub jego części,
 • wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyzę techniczną w sprawie dopuszczalności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba jej opracowania,
 • dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń i opinii, z uwzględnieniem przepisów art. 32 ust. 1-3 ustawy Prawo budowlane,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jeśli chodzi o wymagane przepisami szczególnymi uzgodnienia chodzi tu między innymi ( w zależności od przewidywanego sposobu użytkowania lokalu) o :
 • uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem ochrony przeciwpożarowej ( na podstawie rozporządzenia MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.). Rozporządzenie to określa przypadki w jakich uzgodnienie to jest wymagane.
 • uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych (zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych, Dz. U. z dnia 13 grudnia 2002 r.)
 • opinia rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w których przewiduje się pomieszczenia pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii (zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców, Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.)
 • jeżeli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to dodatkowo wymagane jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.