BUDOWA NA GRUNCIE DZIERŻAWIONYM

Dzierżawię od nadleśnictwa staw 5.5 ha oraz łąkę 2.5 ha., która przylega bezpośrednio do brzegów stawu. Czy mogę wybudować przy stawie parterowy obiekt gospodarczy do 35.m2.?

Zgodnie z art. 696 k.c. dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego.
Zgodnie z art. 667 § 1 k.c., który znajduje także zastosowanie odnośnie umowy dzierżawy na mocy art. 694 k.c. bez zgody wynajmującego (wydzierżawiającego) najemca (dzierżawca) nie może czynić w rzeczy najętej (wydzierżawionej) zmian sprzecznych z umową lub przeznaczeniem rzeczy.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż jeżeli zawarta umowa dzierżawy nie przewiduje możliwości wybudowania przez dzierżawcę obiektu budowlanego na dzierżawionym gruncie, to wybudowanie takiego budynku wymaga uzyskania zgody wydzierżawiającego – w tym przypadku nadleśnictwa.

Dodać należy, iż określona w pytaniu nieruchomość zgodnie z art. 553 k.c. w zw. z art. 461 k.c. wypełnia definicję gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 29 ust. 1 prawa budowlanego.

Budowa na tej nieruchomości parterowego budynku gospodarczego o powierzchni do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m – jeśli obiekt gospodarczy związany będzie z produkcją rolną i budowany będzie w ramach istniejącej działki siedliskowej, nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, ale podlegać będzie obowiązkowi zgłoszenia.
Natomiast jeśli na nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne nie ma jeszcze żadnych budynków, wówczas nie może być mowy o istnieniu działki siedliskowej (działką siedliskową jest działka pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego), a więc także o braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę budynku gospodarczego o powierzchni do 35m 2. W takim przypadku uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne, chyba że powierzchnia budynku nie przekroczy 10m2 – budowa takich budynków podlega jedynie zgłoszeniu do właściwego organu, pod warunkiem, że łączna liczba takich obiektów nie przekracza dwóch na każde 1000m2 powierzchni działki.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.