GARAŻ PRZY GRANICY ZA ZGODĄ SĄSIADA

Jeżeli sąsiad zgadza się na zbudowanie garażu bez okien w odległości 0,5m od granicy, czy prawo może tego zabronić?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” zgoda sąsiada na zbudowanie garażu przy granicy działki lub w niewielkiej od niego odległości nie ma znaczenia dla prawnej możliwości postawienia takiej budowli.

Wyżej wymienione rozporządzenie określa szczegółowo warunki sytuowania budynków przy granicy nieruchomości. Co do zasady, jeśli chodzi o budynki zwrócone ścianą bez otworów okiennych do granicy działki, powinny być one usytuowane w odległości nie mniejszej niż 3 metry. (§ 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).
Rozporządzenie przewiduje jednak sytuacje umożliwiające usytuowanie budynku(budowli) w odległości mniejszej, nawet bezpośrednio przy granicy. Jest to możliwe w przypadku gdy:
1) wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
2) nie jest możliwe zachowanie odległości 3 metrów ze względu na rozmiary działki albo
3) jeżeli na sąsiedniej działce bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku (wówczas ściany budynków po obu stronach granicy muszą do siebie przylegać) - chyba że z przepisów szczególnych wynika zakaz takiego usadowienia budynku.

Należy zatem stwierdzić, iż wybudowanie garażu w odległości 0,5m od granicy z sąsiednią działką, chociażby za zgodą sąsiada, bez spełnienia podanych powyżej warunków, byłoby niezgodne z przepisami prawa budowlanego i prawdopodobnie właściwy organ nie wydałby pozwolenia na taką budowę.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS


Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.