DZIAŁKA SIEDLISKOWA

Proszę o wyjaśnienie mi znaczenia pojęcia "działka siedliskowa". Czy na działce budowlanej nie można postawić budynku gospodarczego bez pozwolenia na budowę? Czym się różnią te działki?

Zarówno w prawie budowlanym, jak i w innych aktach normatywnych nie ma ustawowej definicji „działki siedliskowej” czy też „siedliska”. Przyjmuje się, że działką siedliskową jest działka pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego. (uchwała SN z 15.12.1969 r. III CZP 12/69 OSNC 1970/3/39).
O działce siedliskowej (pomimo niewymieniania tego terminu) mówi między innymi przepis art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z dnia 22 lutego 1995 r.). Wskazuje on, iż gruntami rolnymi są także grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu.

Odnośnie pozwolenia na budowę na terenie działki siedliskowej, to art. 29 prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.) wskazuje, iż pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

  a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  b) płyt do składowania obornika,
  c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2.
Należy jednak pamiętać, iż sama kwalifikacja gruntów, jako gruntów rolnych nie jest wystarczającą przesłanką do uznania nieruchomości za gospodarstwo rolne i, w konsekwencji, możliwości wydzielenia z niego działki siedliskowej. Gospodarstwo to musi bowiem posiadać taki areał, który umożliwi prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie na zbyt. (wyrok SN z 2.06.2000 r. II CKN 1067/98).

Jeśli działka nie jest działką siedliskową (pytanie mówi o działce budowlanej), to również nie zawsze wymagane jest pozwolenie na budowę obiektu gospodarczego. Art. 29 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego mówi, iż pozwolenia na budowę nie wymaga budowa budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1.000 m2 powierzchni działki.
  Jeśli więc planowana przez Panią/Pana budowa budynku gospodarczego dotyczy budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 10 m2, to pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Budowa taka wymaga natomiast zgłoszenia właściwemu organowi ( art. 30 prawa budowlanego).

  mgr Anna Łochowska
  GRUPA ATLAS

  Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.