DZIAŁANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY

Co powinniśmy zrobić przed rozpoczęciem budowy ?

Pytanie zostało postawione bardzo ogólnie. Kwestię obowiązków jakie spoczywają na inwestorze przed rozpoczęciem budowy reguluje przede wszystkim ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W szczególności określa ona obowiązki inwestora w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, bez której rozpoczęcie robót budowlanych jest niezgodne z prawem ( chyba, że ustawa wymaga jedynie zgłoszenia rozpoczęcia robót właściwemu organowi). Ponadto ustawa określa obowiązki inwestora związane ze zorganizowaniem procesu budowy (np. objęcie kierownictwa przez kierownika budowy).

Przede wszystkim należy zorganizować proces budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnić:
1) opracowanie projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
2) objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonanie i odbiór robót budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych
- przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. (art. 18 prawa budowlanego)

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. (Chyba że pozwolenie na budowę nie jest wymagane – w takim przypadku zazwyczaj należy jedynie planowane rozpoczęcie budowy zgłosić właściwemu organowi -art. 29-31).
Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:
1) przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska;
2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Nie zajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań (nie dotyczy to przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji).

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:
1) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. ( do ustawy załączony jest wzór wniosku o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę)

Do wniosku o pozwolenie na budowę lub montaż należy dołączyć:
1. projekt budowlany w 4 egzemplarzach (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906) wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
2. kopie uprawnień budowlanych projektantów, poświadczone za zgodność z oryginałem
3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
4. ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydaną imiennie na inwestora, jeżeli wymóg uzyskania tej decyzji wynika z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.717).
5.Inne dokumenty wymagane przez organ w związku ze specyfiką budowy (np. w przypadku działania w imieniu inwestora - dowód potwierdzający przedstawicielstwo ustawowe albo pełnomocnictwo).

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLASWszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.