NSA A POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Czy inwestor, którego decyzja o pozwoleniu na budowę była skarżona we wszystkich instancjach, a jeszcze przed NSA, może rozpocząć budowę? Decyzja urzędu wojewódzkiego - jako ostatniego organu, od którego możliwe jest odwołanie się do NSA - uchyla uwagi sąsiadów.


Art. 127 kpa mówi, iż od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji, tak więc postępowanie administracyjne jest co do zasady dwuinstancyjne.
Po rozpatrzeniu przez organ II instancji wniesionego odwołania decyzja staje się ostateczna.
Z pytania wynika, iż decyzja o pozwoleniu na budowę podtrzymana była przez obie instancje w postępowaniu administracyjnym. A więc istotnie sąsiadom pozostaje jedynie droga sądowa (ewentualnie żądanie wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 kpa).

Jeśli chodzi o złożenie skargi do sądu administracyjnego, to należy pamiętać, że zgodnie z nową ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271) od dnia 1 stycznia 2004r. sądownictwo administracyjne jest dwuinstancyjne - w pierwszej instancji sprawy rozpatrywane są przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, a w drugiej przez Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z art. 53 wspomnianej ustawy skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Po upływie tego terminu strona skarżąca nie będzie już miała żadnych możliwości odwołania (wtedy w ciągu 6 miesięcy skargę będzie mógł wnieść tylko Prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich), a inwestor będzie miał pewność, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie będzie już podważana przez drugą stronę sporu.

Zgodnie z art. 61 ustawy wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, zatem również w takim przypadku inwestor może rozpocząć budowę, nie czekając na decyzję drugiej strony sporu co do wniesienia skargi, oraz - w razie jej wniesienia - nie czekając na orzeczenie sądu (choć zawsze powinien liczyć się z możliwością uwzględnienia skargi i uchylenia skarżonej decyzji).
Inwestor powinien się także liczyć, w razie wniesienia skargi na decyzję, z możliwością wstrzymania jej wykonania (z urzędu lub na wniosek skarżącego), w całości lub części, przez organ, który ją wydał.
Również sam sąd administracyjny (WSA) może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania, w całości lub w części, aktu lub czynności (w tym przypadku decyzji), jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

mgr Piotr Pieczonka
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.