PODATEK OD ZAKUPU DOMU

Czy trzeba odprowadzić podatek od zakupu domu, a jeżeli tak to jaki?

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zakup domu nie jest zaliczany do źródeł przychodu i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu. Źródłem przychodu jest natomiast odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych powyżej – przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (art. 10 § 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przypadki, w których przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości są zwolnione od podatku dochodowego, określa między innymi art. 21 ust. 32 ustawy.
Przy zakupie domu podatek dochodowy może zatem obciążać zbywcę, a nie nabywcę nieruchomości.
Natomiast na obu stronach czynności cywilnoprawnych ciąży (choć z pewnymi wyjątkami) obowiązek podatkowy, jeśli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży nieruchomości wynosi 2 % ceny sprzedaży. Ponieważ zgodnie z ustawą podatek ciąży na wszystkich stronach czynności cywilnoprawnej, strony zazwyczaj umownie (w umowie sprzedaży) określają, która ze stron podatek zapłaci.
Właścicieli nieruchomości obciąża także podatek od nieruchomości określony w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ale nie ma on związku z samym zakupem domu, a jedynie z prawem własności, przy czym w przypadku tego podatku obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.


mgr Anna Łochowska

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.