ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Czy po oddaniu całości budynku do użytkowania musi być wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie (w sytuacji gdy wcześniej była wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie części budynku)?

Co do zasady, po całkowitym zakończeniu robót budowlanych nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę (również w przypadku, gdy wcześniej była wydana decyzja o pozwolenie na użytkowanie części budynku). W takim przypadku należy jedynie zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych, a do użytkowania można przystąpić, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Zawiadomienia dokonuje się na co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.

Natomiast uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest wymagane, jeżeli właściwy organ:

  1. nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub
  2. stwierdził, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu na budowę, lub
  3. wydał decyzję, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.
4. wydał decyzję nakładającą obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania,
lub w przypadku, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Powyższe kwestie uregulowane są w art. 54 i art. 55 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 1216 z późn. zm.).

Mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS


Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.