UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Jak się mają uprawnienia technika budowlanego do kierowania budową biurowca o kub.20.000m3- .Posiadam uprawnienia budowlane z roku 90, w których jest zapis o „kierowaniu budową o znanych rozwiązaniach”.

Zgodnie z art. 104 obecnie obowiązującego prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. z późn. zm., osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Z przedstawionego pytania wynika, iż jest Pan technikiem budowlanym, a więc posiada Pan wykształcenie średnie techniczne. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, osoby posiadające średnie wykształcenie techniczne mogą wykonywać samodzielną funkcję projektanta w budownictwie jedynie w specjalności techniczno-budowlanej zgodnej z posiadanym wykształceniem technicznym wyłącznie:
1) w specjalności architektonicznej - w budownictwie osób fizycznych,
2) w innych specjalnościach techniczno-budowlanych - w zakresie obiektów budowlanych, budowli i instalacji o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Biurowiec o kubaturze 20.000 m3, który, jak sam Pan wskazał, jest konstrukcją nietypową, nie jest budowlą o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych, dlatego też moim zdaniem nie posiada Pan uprawnień do kierowania budową takiego obiektu.

Pomocniczo można wskazać, iż zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, osoby ze średnim wykształceniem technicznym mogą uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w tzw. ograniczonym zakresie. Stanowią one podstawę do kierowania robotami budowlanymi w obiektach: o kubaturze mniejszej niż 5000 m3 oraz nie przekraczających innych wskazanych w rozporządzeniu wskaźników.

Zatem, gdyby uzyskiwał Pan uprawnienia budowlane na bazie obowiązującego prawa budowlanego, to również nie przysługiwały Panu uprawnienia do budowy budynku o podanych przez Pana parametrach.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS
Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.