INTERPRETACJA PRZEPISÓW O ZMIANIE SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA

Czy zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny wymaga całego procesu budowlanego począwszy od warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i pozwolenia na budowę? Interpretacja przepisów w każdym urzędzie jest inna!

Artykuł 71 prawa budowlanego stanowi, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga pozwolenia właściwego organu, a przepisy art. 32, mówiącego o wymogach, jakie należy spełnić by uzyskać pozwolenie na budowę, stosuje się odpowiednio.
O postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania mówi także rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z 10 lipca 2003 r.).

§ 9 rozporządzenia mówi, iż do wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy załączyć:
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi;
3) rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub jego części;
4) ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią specjalność;
5) dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń, opinii lub innych dokumentów wymaganych zgodnie z art. 32 ust. 1 prawa budowlanego;
6) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
7) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Natomiast § 10 rozporządzenia stanowi, iż właściwy organ może zażądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub zamierzonym sposobie jego użytkowania, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi, w tym techniczno-budowlanymi.
Kolejny przepis (§11) mówi z kolei, że jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania może być udzielone w decyzji o pozwoleniu na budowę. A jeżeli planowane roboty są objęte obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez uzyskania tej decyzji jest niedopuszczalna.
Stwierdzić zatem należy, iż w przypadku wniosku o zmianę sposobu użytkowania, właściwy organ, oprócz dokumentów wymaganych w § 9 rozporządzenia, może zażądać przedstawienia szeregu innych dokumentów, co upodabnia proces uzyskiwania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dzieje się tak w szczególności, gdy ze zmianą sposobu użytkowania łączy się przeprowadzenie większych robót budowlanych. W takim wypadku konieczne jest uzyskanie nowego pozwolenia na budowę i spełnienie wszystkich warunków wymaganych do jego uzyskania.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.