DOKUCZLIWY SĄSIAD

Jestem właścicielem działki budowlanej na wsi, niestety mam bardzo złośliwego sąsiada, który zrobi wszystko, co jest przewidziane prawem, aby mi dokuczyć. W tym roku chciałbym rozpocząć budowę garaży bezpośrednio przy granicy Jego działki, lecz jestem pewny, iż będę miał problemy właśnie przez sąsiada. Chciałbym zapytać się, czy jest brana pod uwagę przez Nadzór Budowlany zgoda właściciela sąsiedniej działki w procesie przyznawania pozwolenia na budowę oraz jakie inne kroki prawne może on przedsięwziąć, aby utrudnić mi proces budowlany. Budynek ten chcę pobudować zgodnie z warunkami zabudowy terenu.

Zgoda właściciela sąsiedniej działki nie jest brana pod uwagę w procesie przyznawania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 35 ust. 4 prawa budowlanego, po spełnieniu odpowiednich wymagań właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jednak chcąc wybudować garaż (czy tez inny budynek) bezpośrednio przy granicy działki, musi Pan wziąć pod uwagę treść rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Zgodnie z § 12 tego rozporządzenia garaż może być usytuowany ścianą zewnętrzną bez otworów bezpośrednio przy granicy działki budowlanej,(z pewnymi zastrzeżeniami wynikającymi z rozporządzenia), jeżeli:
1) wynika to z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź
2) na sąsiedniej działce istnieje już budynek ze ścianą usytuowaną bezpośrednio przy tej granicy, a wznoszony budynek będzie:

    a) przylegał do istniejącego całą długością swojej ściany,
b) miał w pasie o szerokości 3 m, przyległym do granicy działki, wysokość i wymiar równoległy do tej granicy, nie większe niż w budynku istniejącym na sąsiedniej działce.
Tak więc, jeśli buduje Pan garaż (garaże) usytuowane do granicy działki ścianą zewnętrzną bez otworów i budowa taka jest zgodna z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to garaże mogą być budowane bezpośrednio przy granicy.

Jeżeli jednak liczba stanowisk postojowych jest większa niż 3, to minimalna odległość od granicy gruntu jest większa z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Szczegółowo mówi o tym § 276 w zw. z § 271 wspomnianego rozporządzenia.

Należy przy tym dodać, iż zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) jest wymagana w przypadku, gdy do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. Należy wtedy przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę sąsiada na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

Jeśli chodzi o ewentualne utrudnianie przez sąsiada prowadzenia przez Pana procesu budowlanego, to będzie on mógł zwrócić się do organów nadzoru budowlanego o przeprowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przez Pana, jako inwestora, przepisów prawa budowlanego. Będzie mógł także zaskarżyć decyzję o pozwoleniu na budowę w drodze postępowania administracyjnego, a w ostateczności złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

mgr Anna Anna Łochowska
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.