KSIĘGA WIECZYSTA DLA OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

Mam mieszkanie własnościowe spółdzielcze, ale grunt na którym jest budynek, nie jest uregulowany, czyli należy do miasta. Czy można w takim przypadku założyć księgę wieczystą?

Kwestie zakładania ksiąg wieczystych dla ograniczonych praw rzeczowych: własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, reguluje ustawa z 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 z póź. zm.).
Zgodnie z art. 1 ust. 3 powołanej wyżej ustawy księgi wieczyste mogą być prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Do ksiąg wieczystych dla powyższych ograniczonych praw rzeczowych stosuje się odpowiednio przepisy o księgach wieczystych dla nieruchomości (art. 24¹ ust. 1). Podstawą oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej są dane z ewidencji gruntów i budynków.
Przepisy uzależniają założenie księgi wieczystej dla spółdzielczych ograniczonych praw rzeczowych od wniosku osoby, której prawo to przysługuje, natomiast nie zakazują zakładania ich w wypadku, gdy spółdzielnia mieszkaniowa nie ma uregulowanego tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny należący do spółdzielni. Stanowisko takie potwierdził również Sąd Najwyższy w dwóch uchwałach:

1) uchwała SN 1994.09.28 / III CZP 121/94 / Rejent 1996/3/123
„Brak uregulowania tytułu prawnego spółdzielni mieszkaniowej do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny należący do spółdzielni, nie stanowi przeszkody do założenia księgi wieczystej celem ujawnienia praw wymienionych w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.)”.
oraz

2) uchwała SN 1994.05.30 / III CZP 73/94 / OSNC 1994/12/236
„Założenie księgi wieczystej w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej nie jest uzależnione od uregulowania tytułu prawnego spółdzielni do nieruchomości, na której znajduje się ten budynek mieszkalny”.

mgr Piotr Pieczonka
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.