BASEN A POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Posiadam basen na swojej działce do 18 m kw, wybudowany w 1994 r.; czy muszę mieć pozwolenie na budowę bądź dokonać zgłoszenia?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 15 prawa budowlanego budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz podlega jedynie zgłoszeniu właściwemu organowi w trybie art. 30 prawa budowlanego. Zgłoszenia należy jednak dokonać co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
W przypadku gdy basen już istnieje, możliwe jest zastosowanie procedury legalizacji samowoli budowlanej na podstawie art. 49 b prawa budowlanego. Jeśli obiekt jest wybudowany zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza innych wskazanych w w/w artykule przepisów, a inwestor przedstawi wymienione w powyższym artykule dokumenty oraz uiści opłatę legalizacyjną w wysokości ustalonej przez właściwy organ (rzędu kilku a nawet kilkunastu tysięcy złotych), możliwe będzie zalegalizowanie budowy basenu.
Legalizacja jest także możliwa, jeśli basen został wybudowany przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane, a więc przed dniem 1 stycznia 1995r. Niemożność legalizacji wybudowania obiektów wzniesionych przed w/w datą dotyczy jedynie budynków, na których postawienie jest wymagane pozwolenie na budowę (art. 103 prawa budowlanego).

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS


Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.