WZNOWIENIE BUDOWY

Chcę wznowić budowę. Co mam w tym celu zrobić?

Do wznowienia budowy potrzebne jest uzyskanie nowego pozwolenia na budowę. Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać pozwolenie, zależą w pewnej mierze od przyczyny, z powodu której inwestor utracił ważne pozwolenie na budowę. Sytuacja taka mogła bowiem wyniknąć zarówno na skutek wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę (gdy budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata), jak również na skutek uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę (gdy inwestor dopuścił się przy budowie naruszenia przepisów np. poprzez istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu) – at. 37 prawa budowlanego.
Przede wszystkim zatem należy spełnić warunki potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę, a więc spełnić warunki określone w art. 32 i 33 prawa budowlanego. W przypadku, gdy poprzednia decyzja została uchylona na skutek naruszenia prawa przez inwestora, należy także składając odpowiednie dokumenty uwzględnić przyczyny, dla których poprzednio wydane pozwolenie na budowę zostało uchylone, a więc na przykład uzyskać zgodę na zmianę projektu budowlanego.
Inna sytuacja zachodzi, gdy właściwy organ postanowieniem wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. W takim wypadku należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych i spełnić wszystkie obowiązki nałożone przez właściwy organ w decyzji wstrzymującej prowadzenie robót (art. 51 prawa budowlanego).

Mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.