DZIAŁKA SIEDLISKOWA

Czy działka rolna ok. 5 ha jest jednocześnie działką siedliskową? Jakie warunki trzeba spełnić by wybudować dom na działce rolnej?

Działką siedliskową jest działka pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego (budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu). Tak więc na działce rolnej o powierzchni 5 ha może znajdować się działka siedliskowa, o ile właściciel działki rolnej prowadzi na niej gospodarstwo rolne. Sama bowiem kwalifikacja gruntów, jako gruntów rolnych nie jest wystarczającą przesłanką do uznania nieruchomości za gospodarstwo rolne i, w konsekwencji, możliwości wydzielenia z niego działki siedliskowej.
Definicja gospodarstwa rolnego znajduje się w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 55 (3) tego kodeksu, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

By wybudować dom na działce rolnej, należy spełnić takie same warunki, jakie wymagane są przy budowie domu na działce budowlanej, w szczególności uzyskać należy pozwolenie na budowę. Na terenie działki siedliskowej pozwolenia na budowę nie wymaga jedynie budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową o parametrach określonych w art. 29 prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.