KUCHENKI GAZOWE

Czy jest jakiś przepis określający, jakie mieszkania spółdzielnia mieszkaniowa powinna wyposażyć w kuchenki gazowe, a jakie w elektryczne? Słyszałam, że do 4. piętra powinny być kuchenki gazowe, a powyżej już elektryczne.

Kwestię zakładania w budynkach mieszkalnych instalacji gazowych i elektrycznych reguluje rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W dziale IV, rozdziale 7, zatytułowanym „Instalacja gazowa na paliwa gazowe” przepis art. 157 mówi między innymi, iż instalacja gazowa w budynku o wysokości większej niż 35 m ponad poziomem terenu może być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych, w których są zainstalowane urządzenia gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej, a także na najwyższej kondygnacji budynku lub nad tą kondygnacją, pod warunkiem zastosowania urządzeń stabilizujących ciśnienie gazu. Ponadto zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25 m wymaga uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być natomiast wykonywane tylko w budynkach niskich (budynkach do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub budynkach mieszkalnych o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie).
W związku z powyższym przyznać należy, iż istotnie jedynie budynki o wysokości do 4 pięter mogą być wyposażane w kuchenki gazowe (dotyczy to instalacji gazowych zasilanych gazem płynnym), natomiast wyższe budynki będą prawdopodobnie wyposażane w kuchenki elektryczne.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS
Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.