INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Czy przy budowie musi uczestniczyć jednocześnie kierownik budowy i osoba nadzoru właściciela?

W zależności od rodzaju planowanej budowy inwestor będzie musiał oprócz kierownika budowy ustanowić jednocześnie inspektora nadzoru inwestorskiego, lub będzie od takiego obowiązku zwolniony.

Zgodnie z art. 17 ustawy z 7 lipca 1994 r. uczestnikami procesu budowlanego są: 1) inwestor, 2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 3) projektant, 4) kierownik budowy lub kierownik robót.

Inwestor jest zawsze zobowiązany do zapewnienia objęcia budowy przez kierownika budowy (chyba, że budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, a podlega jedynie obowiązkowi zgłoszenia). Natomiast, co do zasady, ustanowienie przez inwestora kierownika nadzoru inwestorskiego na budowie jest fakultatywne (art.18 ust.2 prawa budowlanego). Podobnie jest w przypadku projektanta, który może być przez inwestora zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego.

Należy jednak pamiętać, iż właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko (dotyczyć to może również obowiązku zapewnienia nadzoru autorskiego, sprawowanego przez projektanta). – art. 19 prawa budowlanego.
Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.).

mgr Anna Łochowska
Doradca Grupy ATLASWszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.