OCZEKIWANIE NA PRZYŁĄCZE

Jaki jest czas oczekiwania na przyłącze elektryczne od momentu złożenia wniosku?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z dnia 13 października 2000 r.) termin realizacji przyłączenia powinien być określony w umowie o przyłączenie zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (§ 9 rozporządzenia). Rozporządzenie nie wskazuje natomiast maksymalnego czasu oczekiwania na realizację przyłącza elektrycznego.

§ 3 rozporządzenia wskazuje natomiast, iż przyłączenie podmiotów do sieci elektroenergetycznej, następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu warunków przyłączenia.

Warunki te określane są przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej w różnych terminach od złożenia wspomnianego w pytaniu wniosku, w zależności od tego, do jakiej grupy przyłączeniowej zaliczony jest wnioskodawca. I tak:

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej określa warunki przyłączenia w terminie:
1) 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej,
2) 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III grupy przyłączeniowej,
3) 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I lub II grupy przyłączeniowej. (§ 8 rozporządzenia).

Podmioty przyłączane do sieci dzieli się na następujące grupy przyłączeniowe:
1) grupa I - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci przesyłowej,
2) grupa II - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym 110 kV, oraz podmioty przyłączane do sieci rozdzielczej, które wymagają dostaw energii elektrycznej o parametrach innych niż standardowe, albo podmioty posiadające jednostki wytwórcze współpracujące z siecią,
3) grupa III - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV,
4) grupa IV - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63 A,
5) grupa V - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A,
6) grupa VI - podmioty przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie zgodnie z umową zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty przyłączone do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż 1 rok.

Zatem z zależności od tego, do jakiej grupy przyłączeniowej należy wnioskodawca, taki będzie czas oczekiwania na określenie warunków przyłączenia, co stanowi niezbędny warunek realizacji umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Poza tym termin realizacji umowy (datę dzienną wskazującą do kiedy umowa będzie zrealizowana) powinna wskazywać sama umowa.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS


Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.