KOSZTY PLANU GEODEZYJNEGO

Kto winien ponieść koszty pomiaru i sporządzenia szczegółowego planu geodezyjnego? Do tej pory nieruchomość wiejska nie posiada dokładnej mapy geodezyjnej, a właściciel chce prowadzić rozbudowę budynku mieszkalnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 prawa geodezyjnego i kartograficznego z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 z pózn. zm.) koszty zakładania osnów geodezyjnych, sporządzania mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz map topograficznych, a także systemu informacji o terenie, pokrywa się z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W kosztach tych, celem realizacji zadań własnych, mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego lub inni inwestorzy.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.