ZAKUP DZIAŁKI ROLNEJ

Czy aby kupić działkę rolną o pow. np. 1000-2000 m. trzeba spełniać jakieś kryteria?

Kodeks cywilny nie zawiera żadnych kryteriów, jakie nabywca nieruchomości rolnej musi spełnić w związku z kupnem takiej nieruchomości. Jeśli kupuje jedynie udział w nieruchomości rolnej będącej przedmiotem współwłasności powinien pamiętać o przysługującym pozostałym współwłaścicielom prawie pierwokupu. Prawo pierwokupu przysługuje także dzierżawcy danej nieruchomości jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty;
2) nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej (art. 3 ustawy z 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz. U. Z 15.04.2003r.). W przypadku braku dzierżawcy prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych.

Należy pamiętać, że umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 158 k.c.)

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS


Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.