DROGI DOJAZDOWE DO NIERUCHOMOŚCI

Jakie przepisy regulują wykonanie dróg dojazdowych i ich sytuację względem istniejących działek oraz zabudowań ?

Kwestia budowy dróg dojazdowych, głównie pod kątem warunków technicznych, np. dotyczących minimalnej szerokości dróg, uregulowana jest w rozporządzeniu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).
Lokalizacja dróg dojazdowych i ich usytuowanie względem istniejących zabudowań powinna być uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U z 2003r. nr 80 poz. 717 z pózn. zm)

Mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.