ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY BUDYNKAMI

Obok mojego bloku wybudowano nowy blok. Stoi on bardzo blisko. Chciałam się dowiedzieć jaka powinna być minimalna odległość pomiędzy dwoma blokami?

Minimalna odległość miedzy dwoma blokami zależy, między innymi, od ich wysokości oraz rodzaju zabudowy (np. pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego istotna jest klasa ogniowa ścian), nie można więc dać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
Co do zasady, odległość budynku mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń. Szczegółowo kwestie te, z uwzględnieniem różnic co do wysokości i rodzajów poszczególnych budynków, reguluje rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r.).

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.