CZEKANIE NA DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

W jakim czasie od daty złożenia kompletnych dokumentów w starostwie powinienem otrzymać prawomocną decyzje o pozwoleniu na budowę - w rozmowie telefonicznej wspomniano o 2 miesiącach, czy jest to zgodne z prawem?

Teoretycznie, istotnie właściwy organ powinien wydać decyzję o pozwoleniu na budowę w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji - oczywiście, jeśli inwestor spełni wszystkie nałożone na niego wymogi. Termin ten jest wskazany w art. 35 ust. 6 ustawy prawo budowlane. Artykuł ten mówi, iż w wypadku niedotrzymania przez właściwy organ wskazanego terminu, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, która to kara stanowi dochód Skarbu Państwa.
De factojednak, często okres oczekiwania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest dłuższy, ustawa nie stanowi bowiem wprost, iż decyzja powinna być wydana w terminie 2 miesięcy, a jedynie zawiera sankcję w przypadku jego niedotrzymania. Pomimo wydawania przez organy decyzji w terminie przekraczającym 2 miesiące przypadki nakładania na nie kar należą do rzadkości.

mgr Anna Łochowska
Doradca Grupy ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.