KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW

Czy po dwóch latach nie zapłacenia za usługę budowlaną kwoty w wysokości 2500zł można zamieścić informacje w Krajowym Rejestrze Dlugów i w jaki sposób to zrobić?

Możliwość przekazania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu zależy od tego czy dotyczy ona konsumenta czy też przedsiębiorcy.

I. konsument:

1) Jeżeli z zapłatą zalega konsument (tj. osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą, członek wspólnoty mieszkaniowej oraz członek spółdzielni mieszkaniowej posiadający prawo do lokalu), informacja taka może zostać przekazana wyłącznie przez następujących przedsiębiorców:
banki, oddziały banków zagranicznych, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, świadczący usługi leasingu, świadczący usługi factoringu lub forfaitingu, operatorzy lub podmioty udostępniające usługi telekomunikacyjne, świadczący usługi dostawy energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych, wody, odprowadzania nieczystości lub wywozu śmieci; zawierający w imieniu i na rzecz banków umowy kredytu ratalnego lub kredytu odnawialnego połączonego z kartą kredytową (instytucje pośrednictwa kredytowego); wykonujący działalność w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych, działający w formie spółek handlowych; wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych; spółdzielnie mieszkaniowe; wspólnoty mieszkaniowe; wynajmujący lokale; świadczący usługi przewozu osób w regularnej komunikacji publicznej; domy maklerskie; towarowe domy maklerskie; zagraniczne osoby prawne wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału; operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej.

2) Warunkiem przekazania informacji o zobowiązaniu konsumenta jest to, aby:

 • zobowiązanie wobec tego przedsiębiorcy powstały z tytułu umowy o kredyt konsumencki lub umowy o przewóz osoby w regularnej komunikacji publicznej;
 • łączna kwota zobowiązań konsumenta wobec przedsiębiorcy wynosi co najmniej 200 złotych;
 • świadczenie było wymagalne od co najmniej 60 dni;
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę listem poleconym, na adres do korespondencji wskazany przez konsumenta, a jeżeli konsument nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zameldowania konsumenta na pobyt stały lub czasowy, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
Warunki te muszą być spełnione łącznie.

3) Jeżeli zachodzą podstawy do przekazania informacji o zobowiązaniu konsumenta, wówczas przedsiębiorca może przekazać wyłącznie informacje dotyczące:
 • siebie (oznaczenie, siedzibę i adres, numer NIP),
 • konsumenta – (imiona i nazwisko, obywatelstwo, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, data urodzenia),
 • zobowiązania – (tytuł prawny, kwota i waluta, kwota zaległości, termin powstania zaległości, stan postępowań dotyczących zobowiązania, w tym informacja o orzeczeniach sądowych, informacja o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania, data wysłania wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura).


II. Przedsiębiorca:

1) Jeżeli z zapłatą zalega przedsiębiorca (tj. osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, jak również spółdzielcza kasę oszczędnościowo-kredytowa, wspólnota mieszkaniowa oraz spółdzielnia mieszkaniowa w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej członków) informacja taka może zostać przekazana przez innego przedsiębiorcę wyłącznie wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 • zobowiązanie albo zobowiązania powstały wobec przedsiębiorcy przekazującego informację gospodarczą z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej przez obydwu przedsiębiorców;
 • łączna kwota zobowiązań wobec przedsiębiorcy wynosi co najmniej 500 złotych;
 • świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni;
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę przekazującego dane będącego wierzycielem, listem poleconym, na adres do korespondencji wskazany przez dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu - na adres siedziby dłużnika, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

2) W przypadku określonym w ust. 1 przedsiębiorca będący wierzycielem może przekazać do biura informacje gospodarcze opisane wyżej w ust. I pkt 3) oraz informacje dotyczące wspólników dłużnika będącego spółką handlową, z których każdy posiada co najmniej 10% kapitału zakładowego tej spółki, wspólników dłużnika będącego spółką osobową, akcjonariusza dłużnika będącego jednoosobową spółką akcyjną.


III.
Jeżeli przekazane informacje gospodarcze nie zawierają ww. elementów biuro zwraca je przekazującemu przedsiębiorcy w celu uzupełnienia.
Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej o zobowiązaniu konsumenta:
a) przekazanej przez inny podmioty niż wskazane powyżej,
b) jeżeli nie spełniono wymogów określonych powyżej,
c) jeżeli informacja przekracza zakres określony powyżej.

IV. Informacje są przekazywane do biura informacji gospodarczej na podstawie umowy.

Z uwagi na powyższe odpowiedź na pytanie zależy od tego kto jest dłużnikiem, wierzycielem i rodzaju umowy.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. z dnia 25 marca 2003 r.)

+Opracował: mgr Piotr Pieczonka – Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.