OKRES GWARANCJI W BUDOWNICTWIE

W jaki sposób należy interpretować pojęcie gwarancji w budownictwie?

Okres gwarancji, jakiej sprzedający udziela kupującemu co do jakości rzeczy sprzedanej, jest przeważnie wskazany w dokumencie gwarancyjnym wydawanym kupującemu. Jest to zasada ogólna i dotyczyć może także materiałów stosowanych w budownictwie, o ile dane wyroby budowlane zostały objęte gwarancją. Jeśli w gwarancji nie wskazano natomiast terminu, w ciągu którego kupującemu przysługują uprawnienia z jej tytułu, to przyjmuje się, że okres gwarancji wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. (art. 577 k.c.)
Innym natomiast pojęciem jest rękojmia za wady rzeczy (fizyczne lub prawne), która przysługuje uprawnionemu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, a więc także wtedy, gdy gwarancja w ogóle nie została udzielona. Należy przy tym zauważyć, że zazwyczaj z rękojmii można skorzystać zarówno w przypadku zakupu wadliwego towaru, jak i w przypadku niewłaściwego (wadliwego) wykonania usługi.
Rękojmia za wady wykonanego obiektu przysługuje także, jeśli chodzi o umowy o usługi budowlane, przy czym do rękojmi za wady budynku stosuje się przepisy o wykonaniu umowy o dzieło, a pośrednio także przepisy o rękojmii przy sprzedaży ( art.656 § 1 k.c. w zw. z art. 638 k.c.). W związku z tym należy odwołać się do treści art. 568 k.c., który stanowi, iż co do zasady uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
Należy przy tym dodać, iż jeśli chodzi o rzeczy ruchome (w tym materiały budowlane) kupowane przez osobę fizyczną, która nabywa je w celu niezwiązanym z działalnością zawodową i gospodarczą (konsumenta), to zamiast przepisów o rękojmi i gwarancji z kodeksu cywilnego stosuje się przepisy ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176). Zgodnie z art. 4 tej ustawy sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, przy czym w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Zgodnie z dalszymi artykułami tej ustawy kupujący traci uprawnienia, jeśli nie zawiadomi sprzedawcy o niezgodności towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od jej stwierdzenia, jednak nie później niż w ciągu 2 lat od wydania towaru kupującemu.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS


Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.