ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK MIESZKALNY

Chcę kupić nieruchomość, na której znajdują się budynek techniczny i budynek biurowy. Co mam zrobić, aby zmienić funkcję na budynek techniczny i mieszkalny oraz uzyskać pozwolenie na prowadzenie warsztatu samochodowego?

Zmiana funkcji użytkowej budynku mającego charakter techniczny i biurowy na budynek o charakterze mieszkalno-usługowym mieści się, zgodnie z art. 71 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, w kategorii pojęcia „zmiana sposobu użytkowania” i wymaga pozwolenia właściwego organu.
Wspomniany artykuł w §2 stanowi, że przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
1) przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne;
2) podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego,
powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.

Aby uzyskać pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego inwestor musi spełnić takie same wymogi jak przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, a więc min. złożyć wniosek o wydanie takiego pozwolenia wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Kwestię uzyskania pozwolenia na budowę reguluje art. 32 prawa budowlanego.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania dotyczący zmiany sposobu użytkowania określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z 10 lipca 2003 r., Nr 120 poz. 1131).

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS


Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.