ODRĘBNA KSIĘGA WIECZYSTA

Czy każda nieruchomość kupiona na własność musi mieć odrębną księgę wieczystą?

Co do zasady każda nieruchomość musi mieć odrębną księgę wieczystą. Dotyczy to także nieruchomości lokalowych oraz takich, w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione. Zasada ta wynika z art. 24 ustawy z 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece.

Bardziej szczegółowo traktuje o tym rozporządzenie z dnia 17 września 2001 roku w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. § 7 rozporządzenia mówi, iż księgi wieczyste prowadzi się odrębnie dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych oraz dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Natomiast dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz dla znajdującego się na tym gruncie budynku lub innego urządzenia, które stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności, prowadzi się wspólną księgę wieczystą.

Zatem z pominięciem wspomnianego powyżej przypadku istnienia odrębnej własności budynku na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym, w przypadku zakupu nieruchomości nie jest zakładana nowa księga wieczysta, a jedynie właściciel jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej już istniejącej, właściwej dla danej nieruchomości (art. 35 wspomnianej ustawy).

mgr inż. Anna Łochowska
Grupa Atlas

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.