PRZERWA W BUDOWIE

Po wykonaniu stanu 0 tj.fundamentu PINB zdecydował o zaniechaniu moich dalszych robót budowlanych. Ingerencje U.Gminy i sąsiada zakończy orzeczenie Sądu. Czy po 3 latach ingerencji urzędowych i sąsiada interpretacja przerwy w budowie dotyczy inwestora?

Prawo budowlane nie wskazuje przyczyn, które mogą spowodować przerwę w budowie, ani też nie różnicuje czasokresu dopuszczalnego trwania przerwy w zależności od tego, z inicjatywy której ze stron sporu do przerwy doszło.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (z późn. zm.), decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata. Należy zatem założyć, iż okoliczność ta dotyczy także samego inwestora.
W takim przypadku, wobec wygaśnięcia pozwolenia na budowę może Pan/Pani złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. Jeśli orzeczenie Sądu będzie dla Pana/Pani nie korzystne (w pytaniu nie podano czego ma ono dotyczyć, lecz zakładam, że dotyczy ono bezpośrednio nieruchomości i budowy), to należy liczyć się z możliwością wydania przez nadzór budowlany decyzji odmownej, a nawet decyzji nakazującej rozbiórkę istniejące obiektu.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.