ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(2004-9-17)
USTAWA Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami
(2004-6-24)